ปัฏนาโรงสีปัฏนา

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร | Esan Information @Ubon Ratchathani

ท่าน้ำวัดสุปัฏนาราม เมื่อครั้งแรกสร้างวัด เป็นที่ตั้งของอุทกุกเขปสีมา หรือเรียกว่าโบสถ์กลางน้ำ ซึ่งเป็นเขตสามัคคีชั่ว ...

จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน

กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน - เดิน กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน - นั่ง กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน - นอน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ศึกษาวิเคราะห์สติปัฏฐาน ๔ ในหมวด "ธัมมานุปัสสนา" เพื่อนาเสนอ พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร. ในรายวิชา กรรมฐาน ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหา ...

การเจริญอานาปานสติ กับ มหาสติปัฏฐานสี่

อานาปานบรรพ ในกายาสุปัสสนาสติปัฏฐาน = อานาปานัสสติ ในกรรมฐาน ๔๐ (อยู่ในหมวดในอนุสสติ ๑๐ ข้อที่ ๑๐) ๒. ปฏิกูลมนสิการบรรพ = กายค ...

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน

อตฺตนา หิ สุทนฺเตน ก็บุคคลมีตนที่ฝึกฝนดีแล้ว นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก . สติปัฏฐาน ๔ : อาจารย์สุภีร์ ทุม ...

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า "วัดสุปัฏน์" พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล เป็นวัด ...

จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานคือการเริ่มจับความคิด

จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานคือการเริ่มจับความคิด ... สำหรับผู้ไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานนั้น เมื่อเห็นความคิดหรือความรู้สึกที่เจ็บปวด ...

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนา ๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ ...

วันนี้จะแสดงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติปัฏฐานการตั้งสติ หรือความตั้งสติตามดูเวทนา หรือพิจารณาเวทนา อันเวทนานั้นได้แก่ ...

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ไม่ว่าจะเป็นอานาปานบรรพ หรือว่ากายหมวดอื่นก็ตาม บางท่านคิดว่า จะต้องรู้เฉพาะกายเท่านั้น ...

สติปัฏฐาน 4 : กรรมฐาน : อารมณ์ : อานาปานะสติ

มหาสติปัฏฐานสูตร----- กายา นุปัสส นา. อานาปานบรรพ [ ๒๗๔ ] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างไรเล่า

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า "วัดสุปัฏน์" พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอเมือง ...

มหาสติปัฏฐาน 4

สมถกรรมฐาน ปฏิบัติธรรม มหาสติปัฏฐาน 4 อานาปานสติ สมาชิกหมายเลข 1123845 25 ก.ค

อุทเทสสติปัฏฐาน & กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

Jul 30, 2020· อาจารย์ยอด : ฤาษีนารอด ฤาษีตาวัว ฤาษีตาไฟ [น่ารู้] - Duration: 31:37. อาจารย์ยอด 696,019 ...

การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

กายานุปัสสนาสติปัฏฏฐาน เป็นการระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมที่ปรากฏที่กาย หรือ ที่เคยยึดถือว่าเป็นกายของเรา นั่นก็คือ มหาภูต ...

อานาปานสติ กับ กายานุปัสนาสติปัฏฐาน

อานาปานสติ กับ กายานุปัสนาสติปัฏฐาน WS202398 วันที่ 8 มิ.ย. 2554

กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ

มหาสติปัฏฐานสูตร ฉบับ บาลีอักษรไทย(แปล) กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ (นำ) หันทะ มะยัง อานาปานะปัพพะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ ...

ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน | อุทยานธรรม

ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน. นีวรณบรรพ. ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ ๕ อย่างไรเล่า

10 โรงแรมที่ดีที่สุดในปัฏนา ประเทศอินเดีย …

ราคาเฉลี่ยต่อคืนของโรงแรม 3 ดาวในปัฏนาช่วงสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่ THB 688 สำหรับโรงแรม 4 ดาวจะอยู่ที่ THB 2,227 แต่หากท่านต้องการตัวเลือกที่มีระดับกว่า ...

ภาคอานาปานสติภาวนา ตอน ห้า จตุกกะที่ ๑

คำว่า "กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน" กล่าวคือ การตั้งไว้ซึ่งสติเป็นเครื่องตามเห็นซึ่งกาย ในขั้นที่หนึ่งนี้ ย่อมเพ่งเล็งเอาลม ...

วัดป่านาโพธิ์ สถาบันสติปัฏฐาน "วัดโพธิเขตปิยวนาราม"

วัดป่านาโพธิ์ สถาบันสติปัฏฐาน "วัดโพธิเขตปิยวนาราม" Today at 2:42 AM ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณคณะคุณครูโรงเรียนบ้านโคกกุงที่มาจับผ้า ...

เวทนานุสติปัฏฐาน

การตามกำหนดรู้เวทนา (เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เวทนา หมายถึง ความรู้สึกหรือความเสวยอารมณ์ที่ปรากฏในขณะปฏิบัติทั้งทางกายและจิตใจ เช่น ความ ...

บทนำ มหาสติปัฏฐานสูตร

มหาสติปัฏฐานสูตร (นำ) หันทะ มะยัง มะหาสะติปัฏฐานะธัมมะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ (รับ) เอกายะโน อะยัง ภิกขะเว มัคโค - ภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้ เป็นที่ไปอัน ...

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน | มูลนิธิอุทยานธรรม

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน. อานาปานบรรพ. ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่า

ปัฏนา

ปัฏนา (อังกฤษ: Paṭnā ฮินดี: पटना ) (ชื่ออื่น: ปาตลีบุตร, ปาฏลีบุตร, ปัตนะ, มคธ) เป็นเมืองหลวงของรัฐพิหาร รัฐหนึ่งในประเทศอินเดีย ปัฏนาเป็นเมือง ...

สติปัฏฐาน 4 "กำหนดรู้ด้วยการบริกรรม พองหนอ ยุบหนอ

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 นี้อาจใช้การบริกรรมร่วมด้วยการบริกรรมที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ การบริกรรม …

อานาปานสตินำไปสู่สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ และวิมุตติ …

อานาปานสติสมาธินี้แล เป็นธรรมอันเอก ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมทำสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์; สติปัฏฐาน ...

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อุบลราชธานี …

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อยู่ถนนสุปัฏน์ เป็นวัดธรรมยุติ วัด ...

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนาราม สร้างในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ...

ติดต่อเรา

กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม GCM จำกัด ยินดีต้อนรับคุณด้วยความจริงใจที่จะติดต่อเราผ่านสายด่วนและวิธีการสื่อสารทันทีอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ

  • ที่อยู่:

    No.416 Jianye Road, South Jinqiao Area,Pudong New Area, Shanghai, China.

  • เบอร์โทรศัพท์:

    +86-21-58386189, 58386176

  • ที่อยู่อีเมล:

    [email protected]